Festkonference og reception i anledning af KS’s 50 års jubilæum

Det er i år 50-året for oprettelsen af Konservative Studerendes Landsorganisation. Det vil vi gerne fejre med en konference og reception. Der vil blandt andet være talere fra tidligere medlemmer af organisationen, samt nuværende fremtrædende medlemmer af det Konservative Folkeparti.

Til receptionen vil der være en let anretning, og mulighed for at købe øl og vand til rimelige priser.

Dato: 8. November
Sted: Alexandersalen, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, Bispetorvet 1, 1167 København K.
Tidspunkt: Konference 13.00 – 17.00, Reception 17.00

Pris for deltagelse i konference og reception vil for studerende være 150 kr. Tilmelding foregår til undertegnede. Sidste tilmeldingsfrist er 1. november.

Mvh,
Andreas Teckemeier
Landsformand, Konservative Studerende.

KSL jubilæum

I år er det ikke mindre end 50 år siden at landsorganisationen blev etableret. Dette skal selvfølgelig ikke gå ubemærket hen, hvorfor vi i landsorganisationen vil markere denne glædelige begivenhed.

En dato er allerede fastsat for dette arrangement, og det finder sted lørdag den 8. november 2014 i København.

Arrangementet er i sin planlægningsfase, og nærmere information og indbydelse vil følge i løbet af sommeren. Nuværende og tidligere medlemmer af KS, opfordres allerede nu til at sætte kryds i kalenderen.

Forretningsudvalget

Veloverstået landsråd 2014

Konservative Studerendes Landsorganisation afholdet i denne weekend det årlige landsråd, som denne gang fandt sted i de smukke lokaler på juridisk fakultet i København.

Selve landsrådet indeholdte såvel politiske drøftelse, som benhandling af konkrete vedtægtsændringsforslag. Det springende punkt var dog valget af ny landsformand, idet Maria Svejdal takkede af efter to års indsats på posten.

Som ny formand for landsorganisationen valgtes Andreas Teckemeier fra Københavns Konservative Studerende, mens Peter Hedegaard-Degn fra Århus Konservative Studenter fortsætter som næstformand. Dertil var der genvalg til forretningsudvalget af Mikkel Wrang fra Københavns Konservative Studerende, samt Niels Borch Christiansen fra Aalborg Konservative Studenter. Som nyt medlem valgtes desuden Esben Krogh fra Århus Konservative Studenter.

Efter et veloverstået landsråd, var der middag på restaurant Peder Oxe, og efterfølgende fest i kælderlokalerne under juridisk institut.

Det nye forretningsudvalg ser frem til et spændende foreningsår, hvor der er lagt op til en række debatter om universiteternes indretning og virke, ikke mindst i forbindelse med ikrafttrædelsen af den nye reform.

Invitation Landsråd 2014

Københavns Konservative Studerende er meget glade for at kunne invitere KS’ere fra hele landet til Landsråd den 8. marts 2013 fra kl. 11. Landsrådet foregår i Alexandersalen på Bispetorvet 1-3, 1167 København K.

Der vil i løbet af dagen være talere fra internationale samarbejdspartnere, det Konservative Folkeparti samt Københavns Universitet.

Foreløbigt program:
11.00: Landsrådet åbnes
13:00: Frokost fra Sandwichpigen
13:30: Landsrådet genoptages
19:00: Middag på restaurant Peder Oxe, Gråbrødretorv 11
22:30: Fest i kælderbaren, Bispetorv.

Hvis man ønsker at deltage, kan man rette henvendelse til sin lokalforeningsformand, for yderligerer information.

Med ønsket om et godt landsråd,
På vegne af Københavns Konservative Studerende,

Forretningsudvalget

Landsråd 2014

Konservative Studerendes Landsorganisation inviterer til landsråd 2014.

Landsrådet 2014 vil finde sted i København lørdag d. 8 marts 2014, kl. 11:00, hvor Københavns Konservative Studerende er vært.
Landsrådet vil foregå i konferencerummet på Københavns Universitet, Bispetorvet 1-3, 1167 København K.

Dagsorden er udsendt til lokalforeningerne, og nærmere information om tilmelding følger.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, og henvend dig til din lokalforeningsformand, hvis du ønsker at deltage i landsrådet 2014.

Vi ser frem til et godt og festligt landsråd.

Forretningsudvalget
Konservative Studerendes Landsorganisation

Konference om taxametersystemet

Som tidligere annonceret afholder FU arrangement i Aarhus d. 14/9 og tilmeldingen hertil er nu åben.
Arrangementet vil finde sted fra kl. 13.00 til 18.00. i Konservativ Ungdomslokaler i Wilstergade 10, 8000 Århus C.

Den første del af dagen, vil fokus være på taxametersystemet. Her vil undervejs komme lidt inputs til både gode og dårlige sider ved systemet til brug for efterfølgende debat. Undervejs i arrangementet vil der blive serveret kaffe og kage.

Anden del af dagen kommer til at gå med idéudveksling omkring universitetsvalgene, som vi alle står overfor i løbet af efteråret. Alle medlemsforeninger får ordet til en kort redegørelse om, hvordan man traditionelt behandler det at gå til valg på netop deres universitetet.

Tilmelding kan ske ved henvendelse til lokalforeningernes formænd.

Med håbet om at se jer alle i Aarhus til en spændende dag,
Forretningsudvalget
Konservative Studerendes Landsorganisation

KSL indbyder til konference under temaet ”Taxametersystem – hvilket alternativ”

Kære konservative studerende.
Fagligheden på de danske universiteter er under pres, seneste eksemplificeret ved en historiestuderende, som uden nogen form for seriøs forberedelse, alligevel formåede at bestå en eksamen til karakteren 4. Den nu afgåede professor ved Århus Universitet, Linda Koldau, har tillige peget på et universitetssystem som dyrker middelmådighed. Der kan peges på flere årsager til denne udvikling, og en ofte udskældt faktor, er taxametersystemet. Systemet skaber nogle meget uheldige incitamenter for de danske uddannelsesinstitutioner – men hvilket alternativt er der til denne model? Dette spørgsmål ønsker KSL at sætte fokus på, og indbyder derfor medlemmerne af lokalforeningerne til konference. Formålet med konferencen er at debattere taxametersystemet, og samtidig forsøge at udvikle et konkret politisk udspil til et reelt alternativ, som ikke rummer de samme uhensigtsmæssige konsekvenser for fagligheden på universiteterne.

KONFERENCEN FINDER STED I ÅRHUS, LØRDAG D. 14. SEPTEMBER FRA KL. 12:30 – 18:00

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til en spændende dag med debat om fremtidens universitet. Der vil være eksterne fakta-oplæg, input til debat, samt en workshop hvor deltagerne får mulighed for at diskutere alternativer til taxametermodellen.
Primo august følger et detaljeret program for dagen, samt nærmere information om tilmelding, lokation, m.v.. Programmet kommer blandt andet til at indeholde følgende hovedelementer:

– Fakta oplæg om taxametersystemet.

– Input for/imod den nuværende taxametermodel.

– Workshop og plenumdebat.

Med håbet om at se en masse konservative studerende til en spændende dag i Århus, ønskes I alle en god sommer.

De venligste hilsner
Forretningsudvalget – Konservative Studerendes Landsorganisation

Konference “Konservatismen – nationen i en international verden”

Støtteforeningen for KS inviterer til konference for nuværende og gamle KS’ere.

Teamet for årets konference er ” Konservatismen – nationen i en international verden”. Vi har inviterede 5 talere med hver deres bud på hvordan konservatismen kan defineres i de kommende år.

Programmet indeholder følgende talere og emner:
– Det konservative menneske – mellem nation og EU
Nikolaj Bøgh
Folketingskandidat

– Konservatismen i et europæisk og globalt perspektiv
Robert Spiild – bankdirektør

– Demokrati og Mellemøsten
Naser Khader, tidl. MF (k)

– Europa i den nye verden
Per Stig Møller, mf (k)
tidl. minister

På konference vil KSs pris ”Den konservative frihedspris” også blive uddelt. Prisen gives til personer, der har arbejdet for et konservativt samfund.

Konferencen foregår Lørdag den 20. april kl. 10.30-17.00 i det konservative gruppeværelse på Christiansborg. Det koster 250 kr. at deltage

Tilmelding sker til Henrik Sørensen på henrik@henriksoerensen.dk senest d. 15 april.
Du kan få mere information om arrangementet ved at kontakte din lokale KS-formand.

Hvem er Støtteforeningen for KS?
Vi er en kreds af gamle KS´ere som har stiftet en støtteforening for KS for at støtte det konservative arbejde på landets universiteter. KS modtager ikke midler fra DUF eller andre. Med støtteforeningen ønsker vi, at samle midler til
KS så det konservative arbejde på landets universiteter. Som medlem af støtteforeningen modtager du tidskriftet Critique samt bliver inviteret med til vores konferencer og medlemsarrangementer.

peter@degn-kvist.dk

Veloverstået Landsråd

I weekenden løb Konservative Stuerendes årlige landsråd af stablen.
Det blev en fin dag med masser af debat, nye medlemmer i forretningsudvalget, samt en god middag og efterfølgende fest. Der var desuden et ganske udmærket fremmøde fra de fleste foreninger.

Landsrådets primære fokus i år, omhandlede drøftelser af landsorganisations internationale engagement og medlemskab, samt arbejdet i Dansk Ungdomsråds Fællesskab. Dagen bød på nogle gode debatter omkring landsorganisationens fremtidige engagement på netop disse områder.

Desuden havde landsrådet i år også et internationalt præg, idet der var besøg af repræsentanter for henholdsvis den europæiske studenterorganisation EDS, samt KS søsterorganisationer i Tyskland og Norge. Der blev blandt andet redegjort for det forgangne positive samarbejde med disse organisationer.

I forhold til personvalg, blev Maria Svejdal genvalgt til en ny periode som formand. Dette samme var tilfældet for Peter Hedegaard-Degn på næstformandsposten.
Derudover havde Andreas Teckemeier og Trine Imer Kappel valgt ikke at genopstille til forretningsudvalget, og der skal herfra lyde en tak for deres arbejde i landsorganisationen.
Som nye medlemmer i forretningsudvalget er Mikkel Vrang og Niels Borch Christiansen. Mikkel Rosenvold er desuden genvalgt til endnu et år i forretningsudvalget.

På vegne af forretningsudvalget skal der hermed lyde en stor tak til Københavns Konservative Studenter for et godt arrangement, samt tak til alle de deltagende medlemmer fra lokalforeningerne.

SU-reform til debat på universiteterne

Den af videnskabsministeren fremlagte plan, til en reform af SU-systemet, er for tiden til debat på universiteterne. Desværre har ministerens udspil ikke vist sig at være helt så ambitiøs som vi i KS havde håbet på. Ikke mindst er det ærgeligt at se man ikke er gået efter at fjerne det 6 år med SU, således at man kun vil kunne få udbetalt SU til den normerede studietid. Der findes ganske enkelt ingen gode argumenter for at man skal have SU til mere en den periode ens uddannelse er normeret til.
Men reformen indeholder dog stadig skridt i den rigtige retning, i forhold til at slanke et uforholdsmæssigt gavmildt SU-system.
Selve reformtankerne er for tiden til debat på ministerens rundtur til universiteterne.
Mandag d. 18 februar begyndte turen på Århus universitet med deltagelse af Århus KS i debatpanelet.
Tirsdag d. 19 var turen kommet til Københavns universitet. Desværre formåede Københavns universitet ikke at leve op til deres forpligtelse til at lade alle de studenterpolitiske repræsentationer komme til orde, og således fik kun studenterrådet på Københavns universitet lov at få taletid.
I den kommende tid vil uddannelsesministeren også besøge både Odense og Aalborg universitet, og KS vil i disse sammenhænge forsøge at gøre opmærksom på, at ikke alle studerende er enige i spørgsmålet om SU.